Blue Moon Farm Alpacas

Huacaya Male

Light Fawn
King Leonidas' son, gorgeous white fleec
Price: $1,000
Dark Fawn
Amazing fleece!!!
Price: $5,000
White
Sweet boy, easy handle
Price: $1,000